Powiat Łańcucki zaprasza do udziału w projekcie pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 II EDYCJA  - ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Łańcuckiego 

 

Z przyjemnością informujemy, że Powiat Łańcucki z dniem 9 października 2017 r. rozpocznie nabór uczestników do II edycji projektu pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. 

Wartość projektu: 1 580 421,27 zł w tym:
wysokość wkładu Unii Europejskiej: 1 343 358,07 zł.

Okres realizacji projektu: 1.10.2016 r. – 31.10.2019 r. 

Cel projektu: poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 3 szkołach i 1 placówce oświatowej Powiatu Łańcuckiego w celu wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych w okresie do 31.10.2019 r.

Cel szczegółowy: Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół.

 

Kto może zostać uczestnikiem projektu:


Uczestnikiem projektu może zostać:
1)    uczeń/uczennica uczący/a się w szkole objętej projektem tj.;
•    Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut: Technikum Nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1, 
•    Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie, ul. Farna 10, 37-100 Łańcut: Technikum Nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2,
•    Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 51, 37-100 Łańcut: Technikum Nr 3, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3.
2)    nauczyciele kształcenia zawodowego zatrudniony w jednostce oświatowej objętej projektem tj.:
•    Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie (ZS NR 2), ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut: Technikum Nr 1,  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1, 
•    Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie (ZS NR 3), ul. Farna 10, 37-100 Łańcut: Technikum Nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2,
•    Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie (ZST), ul. Armii Krajowej 51, 37-100 Łańcut: Technikum Nr 3, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3,
•    Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej 
im. F. Dzierżanowskiego w Łańcucie (PCKPiEZ), ul. Armii Krajowej 51, 37-100 Łańcut. 

Zadania przewidziane w projekcie na lata 2016-2019:
I.    Formy wsparcia dla uczniów/uczennic:
1)    płatne praktyki i staże zawodowe (w okresie wakacji),
2)    kursy: 
•    operator wózków widłowych– ZS NR 2, ZS NR 3, ZST, 
•    spawacz – ZS NR 2, ZST,
•    programista – obrabiarek CNC – ZS NR 2, 
•    nowoczesne języki programowania komputerów – ZS NR 2,
•    e-sklep tworzenie sklepu internetowego –ZS NR 3, 
•    pielęgnacja twarzy dekoltu i szyi – ZS NR 3, 
•    florystyka – ZST, 
•    diagnostyka pojazdów samochodowych –  ZST, 
•    wykorzystanie skanerów laserowych do pomiarów geodezyjnych – ZST.
II.    Formy wsparcia dla nauczycieli:
1)    Szkolenia doskonalące/kursy z zakresu:
•    diagnostyki pojazdów samochodowych - ZS NR 2 , ZST, PCKPiEZ,
•    programowania i obsługi obrabiarek CNC - ZS NR 2, PCKPiEZ,
•    nowoczesnych technik strzyżenia, koloryzacji i modelowania - ZS NR 3,
•    języka angielskiego zawodowego – PCKPiEZ,
•    tworzenia baz danych - ZS NR 3,
•    obsługi programu Insert - ZS NR 3
•    programowania komputerów (nowoczesne języki programowania) - ZS NR 2, 
•    kreatywnego strzyżenia damskiego - ZS NR 3, 
•    3D Photoshop, Digital ART. - ZST,
•    AutoCAD – ZST, 
•    międzynarodowego instruktora spawalnictwa- PCKPiEZ, 
•    doskonalenia technik jazdy dla instruktorów nauki jazdy – PCKPiEZ,
2)    staż u pracodawcy - ZS NR 3, ZST, PCKPiEZ,
3)    studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu: 
•    grafiki komputerowej - ZS NR 2, 
•    grafiki komputerowej wydawniczej i reklamowej - ZS NR 3.
III.    Wyposażenie pracowni szkolnych – ZS NR 2, ZS NR 3, ZST.
IV.    Promocja szkół prowadzących kształcenie zawodowe -ZS NR 2, ZS NR 3, ZST.

Planowane efekty projektu:
Wskaźniki rezultatu:
1.    Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS – 3.
2.    Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 2 osoby 
3.    Liczba uczniów, którzy uzyskali uprawnienia na wózki widłowe – 69 osób. Liczba uczniów, którzy uzyskali uprawnienia spawacza – 69 osób.

Wskaźniki produktu:
1.    Liczba nauczyciel kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie – 36 osób.
2.    Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie  w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego – 3.
3.    Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących  
w stażach i praktykach u pracodawcy – 307 osób. 
4.    Liczba uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe objętych wsparciem w programie – 300 osób.  
5.    Liczba kursów dla uczniów, które pojawiły się w ofercie szkół w trakcie realizacji projektu - 10.
6.    Liczba uczniów objętych kursem pn. Operator wózków widłowych – 72 osoby. 
7.    Liczba uczniów objętych kursem pn. Spawacz – 72 osoby. 
8.    Liczba uczniów objętych kursem pn. Programista –obrabiarek CNC– 30 osób.
9.    Liczba uczniów objętych kursem pn. Nowoczesne języki programowania komputerów – 10 osób. 
10.     Liczba uczniów objętych kursem pn. E- sklep tworzenie sklepu internetowego – 24 osoby. 
11.     Liczba uczniów objętych kursem pn. Pielęgnacja twarzy dekoltu i szyi – 36 osób. 
12.     Liczba uczniów objętych kursem pn. Florystyka – 24 osoby. 
13.     Liczba uczniów objętych kursem pn. Diagnostyka pojazdów samochodowych – 36 osób. 
14.     Liczba uczniów objętych kursem pn. Wykorzystanie skanerów laserowych do pomiarów geodezyjnych – 36 osób. 
15.     Liczba doposażonych pracowni szkolnych – 13.
16.     Liczba rodzajów materiałów promocyjnych opracowanych/zrealizowanych 
w ramach projektu w celu promocji szkolnictwa zawodowego sztuki  - 2.
17.     Liczba nauczycieli objętych szkoleniem z zakresu: diagnostyka pojazdów samochodowych– 10 osób. 
18.     Liczba nauczycieli objętych szkoleniem z zakresu: programowania i obsługi obrabiarek CNC – 7 osób. 
19.     Liczba nauczycieli objętych szkoleniem z zakresu: nowoczesnych technik strzyżenia, koloryzacji i modelowania - 4 osoby. 
20.     Liczba nauczycieli objętych szkoleniem z zakresu: języka angielskiego zawodowego – 6 osób. 
21.     Liczba nauczycieli objętych szkoleniem z zakresu: tworzenia baz danych – 5 osób. 
22.     Liczba nauczycieli objętych szkoleniem z zakresu: obsługi programu Insert osoby – 4 osoby.
23.     Liczba nauczycieli objętych szkoleniem/kursem z zakresu: programowania komputerów (nowoczesne języki programowania) – 3 osoby.
24.     Liczba nauczycieli objętych szkoleniem/kursem z zakresu: kreatywnego strzyżenia damskiego– 1 osoba. 
25.     Liczba nauczycieli objętych szkoleniem/kursem z zakresu: 3D Photoshop, Digital ART – 1 osoba.
26.     Liczba nauczycieli objętych szkoleniem/kursem z zakresu: Auto-CAD – 1 osoba.
27.     Liczba nauczycieli objętych szkolenie/kursem z zakresu: międzynarodowego instruktora spawalnictwa – 2 osoby.
28.     Liczba nauczycieli objętych szkoleniem/kursem z zakresu: doskonalenia technik jazdy dla instruktorów nauki jazdy – 3 osoby.
29.     Liczba nauczycieli objętych wsparciem w postaci stażu u pracodawcy – 14 osób.
30.     Liczba nauczycieli objętych wsparciem w postaci studiów podyplomowych – 2 osoby. 

Chcesz się dowiedzieć jaka forma wsparcia będzie realizowana w danym roku szkolnym oraz w jakich terminach będzie rekrutacja, zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (do pobrania poniżej).  

Zakres wsparcia dla uczniów/uczennic i nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018

Formy wsparcia dla uczniów/uczennic:
Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie:
1)    płatne praktyki i staże zawodowe (w okresie wakacji),
2)    kursy: 
•    operator wózków widłowych,
•    spawacz,
•    programista – obrabiarek CNC,
•    nowoczesne języki programowania komputerów – ZS NR 2.

Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie:
1)    staże zawodowe (w okresie wakacji),
2)    kursy: 
•    operator wózków widłowych,
•    pielęgnacja twarzy dekoltu i szyi.

Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie:
1)    płatne praktyki i staże zawodowe (w okresie wakacji),
2)    kursy: 
•    operator wózków widłowych,
•    spawacz,
•    diagnostyka pojazdów samochodowych,
•    wykorzystanie skanerów laserowych do pomiarów geodezyjnych.

Formy wsparcia dla nauczycieli:
1)    Szkolenia doskonalące/kursy z zakresu:
•    programowania komputerów (nowoczesne języki programowania) - ZS NR 2, 
•    kreatywnego strzyżenia damskiego - ZS NR 3,
•    AutoCad - ZST,
•    międzynarodowego instruktora spawalnictwa  - PCKPiEZ,
•    doskonalenia technik jazdy dla instruktorów nauki jazdy- PCKPiEZ.
2)    Studia podyplomowe z zakresu:
•    grafiki komputerowej,
•    grafiki komputerowej wydawniczej i reklamowej.

 

Rekrutacja uczestników projektu w roku szkolnym 2017/2018 będzie prowadzona w biurze projektu tj. I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza, ul. Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut, pokój nr 2, w godz. 7.00 - 15.00, tel. 17 225-69-99, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie  od 9 do 20 października 2017 r. na kursy, praktyki i staże dla uczniów/uczennic.

Jeśli jesteś zainteresowany/-a uczestnictwem w projekcie, zapoznaj się z  Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

Warunkiem zakwalifikowania uczestnika do projektu jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz  złożenie dokumentów rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny

 

Pliki do opbrania:

 

Jubileusz szkoły

e-Dziennik

Szkoła promująca zdrowie

Zalookaj do NAS :)

Poradnik EKONOMIKA

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Dla pracownika