W Zespole Szkół nr 3 w Łańcucie trwają intensywne przygotowania do staży zagranicznych w Irlandii. Zaczęło się od akcji promocyjnej w szkole, przeprowadzono rekrutację i wyłoniono grupę 17 uczniów, którzy w marcu wylecą do Maloow w Irlandii. Są to uczniowie uczący się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec i technik usług fryzjerskich....

W chwili obecnej trwają zajęcia z zakresu przygotowania językowego i kulturowego. Odbyło się spotkanie dyrektora, koordynatora projektu i nauczycieli-opiekunów z rodzicami uczniów biorących udział w projekcie. W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję poznać Panią Patrycję Pilarek przedstawiciela irlandzkiej instytucji Youth International Training (wideokonferencja), która zajmuje się organizacją staży na miejscu. Uczniowie będą mieszkać u irlandzkich rodzin, a staż odbędą w zakładach pracy zgodnie ze swoim zawodem. Na miejscu cały czas będzie przebywać dwoje nauczycieli. W trakcie pobytu planowane są również wycieczki i spotkania przybliżające naszym uczniom tradycje i kulturę Irlandii.
Działania realizowane są w ramach Projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest dostosowanie kwalifikacji uczniów do poziomu zgodnego z wymogami europejskiego rynku pracy oraz poprawa jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej. Cele szczegółowe obejmują następujące zagadnienia:
•    przyswojenie nowych umiejętności i praktycznej wiedzy z zakresu technologii i technik stosowanych w irlandzkiej branży fryzjerskiej, ekonomicznej, handlowej i reklamowej,
•    przygotowanie do elastycznego zatrudnienia i samozatrudnienia,
•    doskonalenie i poprawę sprawności posługiwania się językiem angielskim,
•     kształcenie postaw przedsiębiorczości, asertywności, kreatywności i otwartości na nowe działania,
•    rozwijanie kompetencji społecznych i międzykulturowych,
•    poprawa jakości pracy szkoły,
•    zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie i regionie,
•    ze strony partnera zapewnienie staży na wysokim poziomie, zwiększając perspektywy kariery i rozwoju osobistego uczestników.
Nasz partner - Your International Training zapewni dla naszych uczniów staże w lokalnych firmach. Program praktyki jest ujęty w harmonogramie kształcenia dla poszczególnych zawodów. Jest on również zgodny z podstawą programową dla praktyk w trakcie szkolenia zawodowego w danej klasie.
Rezultaty projektu:
•    nabycie nowych umiejętności i kompetencji, w tym pozytywne zakończenie praktyk potwierdzone certyfikatem Europass Mobilność i ECVET,
•    podniesienie umiejętności językowych (certyfikaty),
•    wypracowanie gotowości do podejmowania pracy w krajach UE, poprzez m.in. podniesienie samooceny,
•    poszerzenie oferty edukacyjnej przez szkołę i podniesienie jej rangi jako placówki o wysokim poziomie kształcenia zawodowego,
•    zdobycie doświadczenia w zakresie realizacji projektów unijnych,
•    budowanie i zdobywanie nowych doświadczeń przez partnera YIT, w zakresie projektów modelowych o znaczeniu długofalowym.


W październiku 2019 r. do Irlandii poleci kolejna grupa 17 uczniów tym razem uczących się w zawodach: technik organizacji reklamy, technik ekonomista i technik usług fryzjerskich.


Jacek Król
Dyr. ZS nr 3

Jubileusz szkoły

e-Dziennik

Szkoła promująca zdrowie

Zalookaj do NAS :)

Poradnik EKONOMIKA

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Dla pracownika