Nabór uzupełniający będzie prowadzony zgodnie z harmonogramem określonym w terminarzu rekrutacji.

Na podbudowie gimnazjum w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik reklamy

Na podbudowie szkoły podstawowej w zawodach: technik handlowiec, technik reklamy oraz do branżowej szkoły I stopnia

 Technik reklamy

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik reklamy będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
- fotografii reklamowej,- grafiki komputerowej,- technik poligraficznych,- sporządzania budżetu kampanii reklamowej i promocyjnej,- planowania i dokonywania zakupu przestrzeni reklamowej w mediach,
- stosowania metody badań rynku reklamy,- oceniania skuteczności i efektywności kampanii reklamowej.

 

Technik handlowiec

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik handlowiec będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: - przygotowania towarów do sprzedaży,- obsługi klienta,- przyjmowania dostaw,- prowadzenia działań reklamowych i marketingowych,- organizowania działalności handlowej,- zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa,- prowadzenia negocjacji handlowych.

 

Technik ekonomista – miejsca tylko dla absolwentów gimnazjum

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
− stosowania zasad zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różnymi formami działań marketingowych,
− sporządzania typowych dokumentów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw,
− posługiwania się technicznymi środkami biurowymi,
− ewidencjonowania i analizowania operacji gospodarczych,
− prowadzenia rozliczeń finansowych z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi,
− prowadzenia korespondencji w sprawach osobowych, finansowych i handlowych,
− sporządzania planów działania jednostki organizacyjnej,
− obliczania wskaźników efektywności działalności jednostki organizacyjnej,
− organizowania procesów logistycznych w jednostce organizacyjnej,
− stosowania przepisów prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.

 

Wielozawodowa Branżowa szkoła I stopnia (3-letnia) – prowadzony nabór po szkole podstawowej, kształci pracowników młodocianych

Uczeń szkoły podstawowej który chce podjąć naukę w branżowej szkole I stopnia musi podpisać umowę z pracodawcą u którego będzie realizował kształcenie praktyczne w danym zawodzie. Teoretyczne przedmioty zawodowe realizowane są na 4-tygodniowych turnusach dokształcania pracowników młodocianych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Łańcucie (na terenie szkoły w zawodach: fryzjer, sprzedawca, cukiernik i kucharz) lub w ośrodkach pozamiejscowych w zależności od zawodu) Absolwenci branżowej szkoły I stopnia otrzymują dyplom potwierdzający ich kwalifikacje zawodowe. Mogą również zdawać egzamin w Izbie Rzemieślniczej uzyskując tytuł czeladnika.

Jubileusz szkoły

e-Dziennik

Szkoła promująca zdrowie

Zalookaj do NAS :)

Poradnik EKONOMIKA

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Dla pracownika