Zespół Szkół nr 3 w Łańcucie

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych poprzez staże zagraniczne”

 

Celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji uczniów do poziomu zgodnego

z wymogami europejskiego rynku pracy oraz poprawa jakości kształcenia i szkolenia zawodowego
w ramach współpracy europejskiej.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 451 884,06 PLN

 

 

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 19 lipca 2018 r. podjęła decyzję o zatwierdzeniu do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego wniosków umieszczonych na liście rezerwowej akcji 1 sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+ konkurs 2018

 

 

Projekt "Zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych poprzez staże zagraniczne" (4 tygodniowe praktyki zawodowe w Irlandii) realizowany jest przez Zespół Szkół nr 3 w Łańcucie w okresie od sierpnia 2018 do grudnia 2019. Instytucją goszczącą jest irlandzka firma Youth International Training.

Your International Training to prężnie funkcjonująca irlandzka organizacja działająca w dziedzinie rozwoju zawodowego i edukacji. Od dziesięciu lat jest partnerem projektów mobilności dla szkół ze wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz innych państw nie będących jej członkami.
Projekt jest przeznaczony dla uczniów klas drugich i trzecich, w wieku od 17 do 19 lat, w zawodach technik organizacji reklamy, technik fryzjerstwa, technik ekonomista, technik handlowiec, oraz 4 opiekunów - nauczycieli ZS3. 

 

Staże zagraniczne będą realizowane w dwóch terminach:

 

- marzec 2019 (rok szkolny 2018/2019) - 17 uczniów: 8 technik usług fryzjerskich (3F), 4 technikekonomista (2A) i 5 technik handlowiec (2A)

 

- październik 2019 (rok szkolny 2019/2020) - 17 uczniów: 8 technik usług fryzjerskich (3B), 5 technikekonomista (2A) i 4 technik organizacji reklamy (3B)

 

Celem głównym projektu jest dostosowanie kwalifikacji uczniów do poziomu zgodnego z wymogami europejskiego rynku pracy oraz poprawa jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej. Cele szczegółowe obejmują następujące zagadnienia:
- przyswojenie nowych umiejętności i praktycznej wiedzy z zakresu technologii i technik stosowanych w irlandzkiej branży fryzjerskiej, ekonomicznej, handlowej i reklamowej
- przygotowanie do elastycznego zatrudnienia i samozatrudnienia,
- doskonalenie i poprawę sprawności posługiwania się językiem angielskim,
- kształcenie postaw przedsiębiorczości, asertywności, kreatywności i otwartości na nowe działania
- rozwijanie kompetencji społecznych i międzykulturowych.
- poprawa jakości pracy szkoły
- zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie i regionie
- ze strony partnera zapewnienie staży na wysokim poziomie, zwiększając perspektywy kariery i rozwoju osobistego uczestników

 

Nasz partner - Your International Training zapewni dla naszych uczniów staże w lokalnych firmach. Program praktyki jest ujęty w harmonogramie kształcenia dla poszczególnych zawodów. Jest on również zgodny z podstawą programową dla praktyk w trakcie szkolenia zawodowego w danej klasie.
Rezultaty projektu:
- nabycie nowych umiejętności i kompetencji, w tym pozytywne zakończenie praktyk potwierdzone certyfikatem Europass Mobilność i ECVET
- podniesienie umiejętności językowych (certyfikaty).
- wypracowanie gotowości do podejmowania pracy w krajach UE, poprzez m.in. podniesienie samooceny
- poszerzenie oferty edukacyjnej przez szkołę i podniesienie jej rangi jako placówki o wysokim poziomie kształcenia zawodowego
- zdobycie doświadczenia w zakresie realizacji projektów unijnych
- budowanie i zdobywanie nowych doświadczeń przez partnera YIT, w zakresie projektów modelowych o znaczeniu długofalowym

 

R E K R U T A C J A !!!

Jubileusz szkoły

e-Dziennik

Szkoła promująca zdrowie

Zalookaj do NAS :)

Poradnik EKONOMIKA

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Dla pracownika