Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I Technikum oraz Branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2021/2022

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do technikum lub branżowej szkoły I stopnia

17.05 – 21.06.2021 r.
do godz. 1500

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

25.06 – 14.07.2021 r.
do godz. 1500

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22.07.2021 r. 

4

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

23-30.07.2021 r.
do godz. 1500

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2.08.2021 r.
do godz. 1400

 

 

 

Skip to content